Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft.(székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.basketicons.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.basketicons.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Maileon hírlevélküldés és remarketing

Maileon Digital Kft.

Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. 

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.09.29.
+36 1 8000 300  ·  webshop@basketicons.hu
Ingyenes szállítás 9.999 Ft felett!

A Basket Iconsnál nagyra értékeljük a hűséget: törzsvásárlóink egész évben speciális, klubáron vásárolhatnak, és rendszeres kedvezményekben részesülnek. Te is lehetsz klubtag, akár már ma! Váltsd ki saját, névre szóló klubkártyádat bármelyik üzletünkben vagy igényeld webáruházunkban 5000 Ft-ért, amely gyakran már az első használatnál megtérül. Tagságod 365 napig érvényes, ráadásul nem csak a Basket Icons üzletben és a basketicons.hu webáruházban, de a Footballfactor, Playmax, Tenisfactory, PlaymaxTennis webáruházakban és üzlethálózatokban is érvényes. 

Klubkártya hosszabbítása           Klubkártya igénylés           
Mi az a Clubcard?+
Minden klubtag egy 365 napig érvényes Clubcard kártyával rendelkezik. A tagok a klubkártya használatával akár 5-50% árengedménnyel vásárolhatják meg a legjobb márkák sport és divat termékeit. A klubkártya egyedi, névre szóló, másra nem átruházható, csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes! A klubkártya más kedvezményekkel nem vonható össze!
Hogyan vásárolhatok a Clubcard kártyával? +
A Playmax, Footballfactor, Basket Icons, Tennisfactory webáruházban vagy bármely Playmax, Footballfactor, Basket Icons üzletben használhatod a kártyádat. Minden terméken fel van tüntetve a kiskereskedelmi, illetve a tagok által fizetendő kedvezményes ár is. Fizetéskor minden esetben szükség van a klubkártyára és egy érvényes fényképes igazolványra, ezek nélkül nem lehet Clubcard áron vásárolni.
Hogyan lehet Clubcard kártyám? +
Üzleteinkben országszerte a Playmax, Footballfactor, Basket Icons üzlethálózatában a regisztrációs űrlap kitöltése és az 5.000 Ft-os éves tagsági díj befizetése után. A kártyát kizárólag készpénzzel, illetve bankkártyával lehet megvásárolni, utalványt, kupont, stb. nem áll módunkban elfogadni.
Clubcard kártyát Basket Icons üzletünkben meg tudod megvásárolni, vagy webáruházunkon keresztül tudod igényelni. A Clubcard kártyádat egy évre, azaz 365 napra váltod ki, melynek ára 5000 Ft. Online vásárlás esetén, a Basket Icons webáruházba történő regisztrációt követően, kártya igénylésre és/vagy hosszabbításra a regisztrációs űrlap kitöltésével és az 5.000 Ft-os éves tagsági díj befizetése után van lehetőség. Online klubkártya vásárlás vagy hosszabbítás esetén a kártyát kizárólag online és bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.
Mi az a társkártya, hogyan igényelhető? +
Minden aktív Clubcard tag 1 db társkártyát igényelhet, melynek ára 1.000 Ft. A társkártyára ugyan azok a kedvezmények és feltételek vonatkoznak, mint a főkártyára. Személyhez kötött, nem átruházható, használatához fényképes igazolvány szükséges. Érvényessége megegyezik a főkártya lejáratával. A társkártya tulajdonosának az első vásárlás alkalmával kell regisztrálnia a kártyáját, hogy érvényes legyen (a speciális ajánlatok igénybevételére) az üzleteinkben és a webáruházunkban.
Vásárolhatok a webáruházban Clubcard árakon? +

Igen. Clubcard kártyád webáruházunkban is érvényes. Házhozszállítás, GLS Csomagpont és Pick Pack Pont-on történő átvétel esetén is.

Vásárlás menete:

Kattints a „belépés” fülre, majd írd be email címedet és jelszavadat!

FONTOS, hogy amennyiben még nem regisztráltál webshopunkra, ezt tedd meg a Clubcard kártya regisztrációnál megadott email címeddel! A belépés után máris böngészhetsz, és sokkal kedvezőbb, Clubcard árakon vásárolhatod meg a termékeket!

Miután kiválasztottad a terméket, kattints a „kosárba” gombra, majd ezek után folytathatod a további termékek kiválasztását. Amennyiben nem szeretnél több terméket választani, a „rendelés feladása” gombra kattintva befejezheted a vásárlásodat. Add meg Clubcard kártya számodat a megfelelő sorban! Miután a kártya számát beírtad, kattints a „kártya érvényesítése” gombra! Amennyiben a kártya száma érvényes, nincs más dolgod, mint kiválasztani a fizetési módot.

Fontos tudnivalók:

NE FELEDD, hogy a rendelés átvételekor (az üzletben való vásárláshoz hasonlóan), igazolnod kell magad Clubcard kártyáddal, valamint fényképes igazolvánnyal is! Ez tehát azt jelenti, hogy a csomagot csak a megadott Clubcard kártya tulajdonosa veheti át! Az üzletben történő vásárlásnál is igazolnod kell magadat Clubcard kártyáddal, illetve érvényes fényképes igazolvánnyal a kedvezmény igénybevételéhez. Még nem rendelkezel Clubcard kártyával? Nem probléma! Üzletbe foglalás esetén, ha a termék átvétele előtt megveszed kártyádat, akkor már a kedvezményes áron vásárolhatod meg a terméket!

Amennyiben kérdésed van, ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésedre! (Tel.: 06(1)8-000-300; webshop@basketicons.hu)

Hogyan értesülhetek a legújabb kedvezményekről? +

Annak érdekében, hogy mindig naprakész légy a legújabb ajánlatainkkal kapcsolatban, a regisztrációkor pipáld ki a hírlevélre feliratkozási lehetőséget, így a megadott e-mail címre időszakosan hírlevelet küldünk, de érdemes követni minket a Facebookon és az Instagramon is.

Hogyan tudom megújítani Clubcard kártyámat? +
A Clubcard tagság és a hozzátartozó kártya egy évig, azaz 365 napig érvényes.

Főkártya: A klubkártya meghosszabbítása üzleteinkben és a webáruházunkban is lehetséges 3.500 Ft-ért, mellyel újabb egy évig élvezheted a Clubcard által nyújtott kedvezményeket.

Társkártya: A társkártya csak akkor hosszabbítható meg, amennyiben érvényes főkártya tartozik hozzá. A társkártya meghosszabbításának ára 1 000 Ft. A társkártya lejárata hosszabbítás után is megegyezik a főkártya lejáratával. (Akkor is, ha az később került meghosszabbításra, mint a főkártya.)

Plussz egy hónap ajándékba? +
Hosszabbítsd meg Clubcard főkártyádat még lejárat előtt, és PLUSZ 1 HÓNAPOT ADUNK AJÁNDÉKBA, tehát a kártyád eredeti lejárata után még 13 hónapig használhatod.
Elveszett a Clubcard kártyám. Mi a teendő? +
A kártya pótlása bármelyik Clubcard kártyát árusító üzletünkben lehetséges. Pótlás esetén új sorszámú kártyát állítunk ki és a régi kártyát töröljük a rendszerünkből, újra aktiválása nem lehetséges.
A kártya pótlás díja 500 Ft.
További kérdéseim lennének, hol kaphatok választ? +
Hívj minket telefonon a (06)-1-8000-300-es telefonszámon vagy írj e-mailt a webshop@basketicons.hu e-mail címre.
Általános Szerződéses Feltételek – Clubcard kártya +

A Tagságról általánosságban

•          ClubCard tagsági jogviszonyt bármely 16 év fölötti természetes személy kezdeményezhet.

•          A tagsági jogviszony fenntartásának feltétele a Szinga-Sport Kft. kondícióinak és szabályzatainak, különös tekintettel jelen Általános Szerződéses Feltételeknek az elfogadása és betartása.

•          ClubCard tag a jogviszonyt fel nem mondhatja, a befizetett tagsági díj visszaigénylésére nincs lehetőség.

Tagsági kártyák, díjak

•          A tagsági díj és ezzel együtt a ClubCard kártya érvényessége 365 napos időtartamra szól, amely a ClubCard kártya kiadásától indul.

•          Az éves tagsági díj és a kártya ára: 5.000 Ft

•          Minden ClubCard kártyához 1 db társkártya igényelhető.

•          Érvényes főkártya mellé a társkártya ára: 2.000 Ft, érvényessége a főkártyával együtt jár le!

•          A tagsági díj és a kártyák ára készpénzzel, bankkártyával vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki. Utalványt/kupont nem áll módunkban elfogadni, illetve egyéb akciókkal, promóciókkal, kedvezményekkel nem összevonható.

•          A ClubCard kártya bármelyik Playmax, Basket Icons, Football Factor és Tennisfactory üzletben felhasználható.

•          A ClubCard kártya a Playmax, Basket Icons, Football Factor és Tennisfactory webáruházban is felhasználható.

•          A ClubCard kártya személyhez kötött, a kedvezményes árak igénybevételére kizárólag a vásárláskor felmutatott fényképes igazolvánnyal együtt jogosít.

•          A kártya elvesztését kérjük azonnal jelezni az alábbi telefonszámon: 06 1 8000 300

•          A kártyák a Szinga-Sport Kft. tulajdonát képezik, megrongálódás vagy elvesztés esetén a pótlás anyagi következményeit a tagnak kell vállalnia. A kártya pótlásáig a ClubCard kedvezmény igénybevételére a tag nem jogosult és kártérítési igénnyel nem élhet.

•          A kártyák nem átruházhatók.

•          Kizárólag érvényes ClubCard kártyával rendelkező tagok vásárolhatnak ClubCard áron a Playmax, Basket Icons, Football Factor, Tennisfactory üzletekben és a Playmax  Basket Icons, Foorball Factor, Tennisfactory webáruházban, kizárólag saját részre.

Megújítás

•          A kártyák érvényessége minden esetben 365 nap, lejárat után és lejárat előtt is a tagság meghosszabbítható az üzletekben és a webáruházban.

•          A megújítás során a tagok nem kapnak új kártyát, kizárólag az érvényességük változik meg.

Adatvédelem

A Szinga-Sport Kft. a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az üzletben fizikailag és elektronikosan gyűjtött információkat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Klubkártya igénylő lapon szereplő adatokat elektronikus úton tárolja és az igénylő lapokat megsemmisítse az azon szereplő adatok feldolgozását követően. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek és a teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elérhető az üzletekben és a weboldalunkon: 

https://basketicons.hu/club-kartya-aszf

https://basketicons.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

 

 

Adatvédelmi tájékoztató – Clubcard kártya +

A vásárló a regisztrációval önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a SZINGA SPORT KFT. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 125., adószám: 10318102-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-062074, a továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Basket Icons") a Clubcard regisztrációs lapon a Vásárló által megadott személyes adatokat, valamint a Vásárló vásárlási szokásairól szóló adatokat, információkat (továbbiakban: "személyes adatok") a klubtagság ideje alatt, mint adatkezelő, a Basket Icons adatbázisba történő felvételre felhasználja. Továbbá, amennyiben a Vásárló ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, akkor extra ajánlatokat, kuponokat, megkereséseket kaphat a Szinga Sport Kft.-hez tartozó üzlethálózatok és termékeire és klubtagságára vonatkozó ajánlatokkal.

A Clubcard regisztrációs lap aláírásával a Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy a Vásárló által megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként az Adatkezelő jogosult. A Clubcard kijelenti, hogy a Vásárló által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

Az adatkezelő a Clubcard keretében, annak érvényességi idejére, illetve külön, törlési kérelem nélkül ezt követően is kezeli a Vásárló adatait annak érdekében, hogy ösztönözze az Ügyfél törzsvásárlóvá válását, és hogy a megadott elérhetőségeken minél egyszerűbben értesíthesse. Az adatokat Szolgáltató munkatársai kezelik. Az Ügyfél 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhatja az információs önrendelkezési joghoz és az információszabadsághoz fűződő jogait.

A Clubcard regisztrációkor a Vásárlónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Szinga Sport Kft. mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Vásárló az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Clubcard regisztrációs lapján vagy online igényélés során adja meg. A Vásárló a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a webáruház Saját fiók szekciójában. Vásárló bármikor leiratkozhat a Hírlevélről az e-mail alján található leiratkozás gombra kattintva, Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Szinga Sport Kft. Clubcard tagsággal kapcsolatos statisztikai és marketing célokra felhasználhatja.

A Vásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Basket Icons-nak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az Adatkezelő részére. A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

Klubkártya igénylése

Feliratkozás hírlevélre