Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft.(székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.basketicons.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Maileon hírlevélküldés és remarketing

Maileon Digital Kft.

Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. 

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.07.14.
+36 1 8000 300  ·  webshop@basketicons.hu

A Basket Iconsnál nagyra értékeljük a hűséget: törzsvásárlóink egész évben speciális, klubáron vásárolhatnak, és rendszeres kedvezményekben részesülnek. Te is lehetsz klubtag, akár már ma! Váltsd ki saját, névre szóló klubkártyádat bármelyik üzletünkben vagy igényeld webáruházunkban 5000 Ft-ért, amely gyakran már az első használatnál megtérül. Tagságod 365 napig érvényes, ráadásul nem csak a Basket Icons üzletben és a basketicons.hu webáruházban, de a Footballfactor, Playmax, Tenisfactory, PlaymaxTennis webáruházakban és üzlethálózatokban is érvényes. 

Klubkártya hosszabbítása           Klubkártya igénylés           
Mi az a Clubcard?+
Minden klubtag egy 365 napig érvényes Clubcard kártyával rendelkezik. A tagok a klubkártya használatával akár 5-50% árengedménnyel vásárolhatják meg a legjobb márkák sport és divat termékeit. A klubkártya egyedi, névre szóló, másra nem átruházható, csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes! A klubkártya más kedvezményekkel nem vonható össze!
Hogyan vásárolhatok a Clubcard kártyával? +
A Playmax, Footballfactor, Basket Icons, Tennisfactory webáruházban vagy bármely Playmax, Footballfactor, Basket Icons üzletben használhatod a kártyádat. Minden terméken fel van tüntetve a kiskereskedelmi, illetve a tagok által fizetendő kedvezményes ár is. Fizetéskor minden esetben szükség van a klubkártyára és egy érvényes fényképes igazolványra, ezek nélkül nem lehet Clubcard áron vásárolni.
Hogyan lehet Clubcard kártyám? +
Üzleteinkben országszerte a Playmax, Footballfactor, Basket Icons üzlethálózatában a regisztrációs űrlap kitöltése és az 5.000 Ft-os éves tagsági díj befizetése után. A kártyát kizárólag készpénzzel, illetve bankkártyával lehet megvásárolni, utalványt, kupont, stb. nem áll módunkban elfogadni.
Clubcard kártyát Basket Icons üzletünkben meg tudod megvásárolni, vagy webáruházunkon keresztül tudod igényelni. A Clubcard kártyádat egy évre, azaz 365 napra váltod ki, melynek ára 5000 Ft. Online vásárlás esetén, a Basket Icons webáruházba történő regisztrációt követően, kártya igénylésre és/vagy hosszabbításra a regisztrációs űrlap kitöltésével és az 5.000 Ft-os éves tagsági díj befizetése után van lehetőség. Online klubkártya vásárlás vagy hosszabbítás esetén a kártyát kizárólag online és bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.
Mi az a társkártya, hogyan igényelhető? +
Minden aktív Clubcard tag 1 db társkártyát igényelhet, melynek ára 1.000 Ft. A társkártyára ugyan azok a kedvezmények és feltételek vonatkoznak, mint a főkártyára. Személyhez kötött, nem átruházható, használatához fényképes igazolvány szükséges. Érvényessége megegyezik a főkártya lejáratával. A társkártya tulajdonosának az első vásárlás alkalmával kell regisztrálnia a kártyáját, hogy érvényes legyen (a speciális ajánlatok igénybevételére) az üzleteinkben és a webáruházunkban.
Vásárolhatok a webáruházban Clubcard árakon? +

Igen. Clubcard kártyád webáruházunkban is érvényes. Házhozszállítás, GLS Csomagpont és Pick Pack Pont-on történő átvétel esetén is.

Vásárlás menete:

Kattints a „belépés” fülre, majd írd be email címedet és jelszavadat!

FONTOS, hogy amennyiben még nem regisztráltál webshopunkra, ezt tedd meg a Clubcard kártya regisztrációnál megadott email címeddel! A belépés után máris böngészhetsz, és sokkal kedvezőbb, Clubcard árakon vásárolhatod meg a termékeket!

Miután kiválasztottad a terméket, kattints a „kosárba” gombra, majd ezek után folytathatod a további termékek kiválasztását. Amennyiben nem szeretnél több terméket választani, a „rendelés feladása” gombra kattintva befejezheted a vásárlásodat. Add meg Clubcard kártya számodat a megfelelő sorban! Miután a kártya számát beírtad, kattints a „kártya érvényesítése” gombra! Amennyiben a kártya száma érvényes, nincs más dolgod, mint kiválasztani a fizetési módot.

Fontos tudnivalók:

NE FELEDD, hogy a rendelés átvételekor (az üzletben való vásárláshoz hasonlóan), igazolnod kell magad Clubcard kártyáddal, valamint fényképes igazolvánnyal is! Ez tehát azt jelenti, hogy a csomagot csak a megadott Clubcard kártya tulajdonosa veheti át! Az üzletben történő vásárlásnál is igazolnod kell magadat Clubcard kártyáddal, illetve érvényes fényképes igazolvánnyal a kedvezmény igénybevételéhez. Még nem rendelkezel Clubcard kártyával? Nem probléma! Üzletbe foglalás esetén, ha a termék átvétele előtt megveszed kártyádat, akkor már a kedvezményes áron vásárolhatod meg a terméket!

Amennyiben kérdésed van, ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésedre! (Tel.: 06(1)8-000-300; webshop@basketicons.hu)

Hogyan értesülhetek a legújabb kedvezményekről? +

Annak érdekében, hogy mindig naprakész légy a legújabb ajánlatainkkal kapcsolatban, a regisztrációkor pipáld ki a hírlevélre feliratkozási lehetőséget, így a megadott e-mail címre időszakosan hírlevelet küldünk, de érdemes követni minket a Facebookon és az Instagramon is.

Hogyan tudom megújítani Clubcard kártyámat? +
A Clubcard tagság és a hozzátartozó kártya egy évig, azaz 365 napig érvényes.

Főkártya: A klubkártya meghosszabbítása üzleteinkben és a webáruházunkban is lehetséges 3.500 Ft-ért, mellyel újabb egy évig élvezheted a Clubcard által nyújtott kedvezményeket.

Társkártya: A társkártya csak akkor hosszabbítható meg, amennyiben érvényes főkártya tartozik hozzá. A társkártya meghosszabbításának ára 1 000 Ft. A társkártya lejárata hosszabbítás után is megegyezik a főkártya lejáratával. (Akkor is, ha az később került meghosszabbításra, mint a főkártya.)

Plussz egy hónap ajándékba? +
Hosszabbítsd meg Clubcard főkártyádat még lejárat előtt, és PLUSZ 1 HÓNAPOT ADUNK AJÁNDÉKBA, tehát a kártyád eredeti lejárata után még 13 hónapig használhatod.
Elveszett a Clubcard kártyám. Mi a teendő? +
A kártya pótlása bármelyik Clubcard kártyát árusító üzletünkben lehetséges. Pótlás esetén új sorszámú kártyát állítunk ki és a régi kártyát töröljük a rendszerünkből, újra aktiválása nem lehetséges.
A kártya pótlás díja 500 Ft.
További kérdéseim lennének, hol kaphatok választ? +
Hívj minket telefonon a (06)-1-8000-300-es telefonszámon vagy írj e-mailt a webshop@basketicons.hu e-mail címre.
Általános Szerződéses Feltételek – Clubcard kártya +

A Tagságról általánosságban

•          ClubCard tagsági jogviszonyt bármely 16 év fölötti természetes személy kezdeményezhet.

•          A tagsági jogviszony fenntartásának feltétele a Szinga-Sport Kft. kondícióinak és szabályzatainak, különös tekintettel jelen Általános Szerződéses Feltételeknek az elfogadása és betartása.

•          ClubCard tag a jogviszonyt fel nem mondhatja, a befizetett tagsági díj visszaigénylésére nincs lehetőség.

Tagsági kártyák, díjak

•          A tagsági díj és ezzel együtt a ClubCard kártya érvényessége 365 napos időtartamra szól, amely a ClubCard kártya kiadásától indul.

•          Az éves tagsági díj és a kártya ára: 5.000 Ft

•          Minden ClubCard kártyához 1 db társkártya igényelhető.

•          Érvényes főkártya mellé a társkártya ára: 2.000 Ft, érvényessége a főkártyával együtt jár le!

•          A tagsági díj és a kártyák ára készpénzzel, bankkártyával vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki. Utalványt/kupont nem áll módunkban elfogadni, illetve egyéb akciókkal, promóciókkal, kedvezményekkel nem összevonható.

•          A ClubCard kártya bármelyik Playmax, Basket Icons, Football Factor és Tennisfactory üzletben felhasználható.

•          A ClubCard kártya a Playmax, Basket Icons, Football Factor és Tennisfactory webáruházban is felhasználható.

•          A ClubCard kártya személyhez kötött, a kedvezményes árak igénybevételére kizárólag a vásárláskor felmutatott fényképes igazolvánnyal együtt jogosít.

•          A kártya elvesztését kérjük azonnal jelezni az alábbi telefonszámon: 06 1 8000 300

•          A kártyák a Szinga-Sport Kft. tulajdonát képezik, megrongálódás vagy elvesztés esetén a pótlás anyagi következményeit a tagnak kell vállalnia. A kártya pótlásáig a ClubCard kedvezmény igénybevételére a tag nem jogosult és kártérítési igénnyel nem élhet.

•          A kártyák nem átruházhatók.

•          Kizárólag érvényes ClubCard kártyával rendelkező tagok vásárolhatnak ClubCard áron a Playmax, Basket Icons, Football Factor, Tennisfactory üzletekben és a Playmax  Basket Icons, Foorball Factor, Tennisfactory webáruházban, kizárólag saját részre.

Megújítás

•          A kártyák érvényessége minden esetben 365 nap, lejárat után és lejárat előtt is a tagság meghosszabbítható az üzletekben és a webáruházban.

•          A megújítás során a tagok nem kapnak új kártyát, kizárólag az érvényességük változik meg.

Adatvédelem

A Szinga-Sport Kft. a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az üzletben fizikailag és elektronikosan gyűjtött információkat.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Klubkártya igénylő lapon szereplő adatokat elektronikus úton tárolja és az igénylő lapokat megsemmisítse az azon szereplő adatok feldolgozását követően. 

 

Az Általános Szerződési Feltételek és a teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elérhető az üzletekben és a weboldalunkon: 

https://basketicons.hu/club-kartya-aszf

https://basketicons.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

 

 

Adatvédelmi tájékoztató – Clubcard kártya +

A vásárló a regisztrációval önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a SZINGA SPORT KFT. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 125., adószám: 10318102-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-062074, a továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Basket Icons") a Clubcard regisztrációs lapon a Vásárló által megadott személyes adatokat, valamint a Vásárló vásárlási szokásairól szóló adatokat, információkat (továbbiakban: "személyes adatok") a klubtagság ideje alatt, mint adatkezelő, a Basket Icons adatbázisba történő felvételre felhasználja. Továbbá, amennyiben a Vásárló ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, akkor extra ajánlatokat, kuponokat, megkereséseket kaphat a Szinga Sport Kft.-hez tartozó üzlethálózatok és termékeire és klubtagságára vonatkozó ajánlatokkal.

A Clubcard regisztrációs lap aláírásával a Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy a Vásárló által megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként az Adatkezelő jogosult. A Clubcard kijelenti, hogy a Vásárló által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

Az adatkezelő a Clubcard keretében, annak érvényességi idejére, illetve külön, törlési kérelem nélkül ezt követően is kezeli a Vásárló adatait annak érdekében, hogy ösztönözze az Ügyfél törzsvásárlóvá válását, és hogy a megadott elérhetőségeken minél egyszerűbben értesíthesse. Az adatokat Szolgáltató munkatársai kezelik. Az Ügyfél 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhatja az információs önrendelkezési joghoz és az információszabadsághoz fűződő jogait.

A Clubcard regisztrációkor a Vásárlónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Szinga Sport Kft. mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Vásárló az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Clubcard regisztrációs lapján vagy online igényélés során adja meg. A Vásárló a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a webáruház Saját fiók szekciójában. Vásárló bármikor leiratkozhat a Hírlevélről az e-mail alján található leiratkozás gombra kattintva, Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Szinga Sport Kft. Clubcard tagsággal kapcsolatos statisztikai és marketing célokra felhasználhatja.

A Vásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Basket Icons-nak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az Adatkezelő részére. A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

Klubkártya igénylése